PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA QO‘LLASHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Authors

  • Sherzod Yuldash ugli Bekjanov Osiyo xalqaro universiteti magistranti.
  • Olimjon Shodmonovich Ahmadov Buxoro pedagogika instituti dotsenti p.f.f.d. (PhD)

Keywords:

pedagogik texnologiyalar, masofaviy o'rganish, interaktiv mashg'ulotlar, onlayn ta'lim platformalari, monitoring va baholash, o'rganish va amalga oshirish, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga rag'batlantirish, ta'lim-tarbiya jarayonlarini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Abstract

Bugungi rivojlangan dunyoda pedagogik texnologiyalar, ta'lim-tarbiya sohasida o'z o'rnini olishgan va o'quv jarayonlarini yanada samarali qilishda katta ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar, o'quvchilarga interaktiv, o'zlashtirilgan va yangiliklarni qo'llash imkoniyatlarini ta'minlaydi. Maqolamizda, pedagogik texnologiyalar yordamida ta'lim-tarbiya jarayonida qanday imkoniyatlar yaratilishi va ularni qo'llashning pedagogik afzalliklarini ko'rib chiqamiz.

References

N.X. Avliyakulov, N.N. Musaeva. Pedagogik Texnologiya. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan «Tafakkur Bo‘stoni» Tashkent – 2012.

Axmedov Q.М., Ismoilov O.A. Yangi pedagogik texnologiyalar va ularni joriy qilish muammolari.

https://kitobsevar.uz/kxpv/xrpt_lmrtodrta22idcgnc65ehurzo0z7nga1urjav2uvsk6xmbao86ueob55bs2p12fkipk5h6p1gkl.pdf

H.T. Omonov, N.X. Xo‘Jayev, S.A. Madyarova, E.U. Eshchonov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent «IQTISOD-MOLIYA» 2009. O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 5A340605 — «Xalqaro moliya» mutaxassisligining magistrantlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan.

Shodmonovich A. O. Education in the emirate of bukhara (based on the life and work of the rulers) //Academicia: an international multidisciplinary research journal. – 2020. – Т. 10. – №. 12. – С. 1224-1227.

Ahmadov O. БУХОРО АМИРЛИГИДА ЯНГИ УСУЛ МАКТАБЛАРИ ФАОЛИЯТИ. ЮТУҚЛАРИ ВА МУАММОЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

Ахмедов О. Ш. ОБРАЗОВАНИЕ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ (НА ОСНОВЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ПРАВИТЕЛЕЙ) //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 6 (131). – С. 10-13.

Ahmadov O. BUXORO BOSMAXONA VA NASHRIYOTLARIGA TEXNIKA SOHASIDAGI YANGILIKLARNING KIRIB KELISH TARIXIDAN (1920-1924-YILLAR) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

Ahmadov O. XIX аср охири-XX аср биринчи чорагида Бухорода таълим-тарбия тизимининг манбавий асослари ва адабиётлар таснифи //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.

Аҳмадов О. Ш. МОЛОДЕЖЬ, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

Ражабов ҚК, И. Қ., Исмаилов, А. Ф., Ахматов, А., Амонова, Ф., Жумаев, Р. Ғ., Аҳмадов, О. Ш., ... & Исамова, П. Ш. ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИОН ТАДҚИҚОТЛАР ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ EDUCATION AND INNOVATIVE RESEARCH.

Olimjon A. БУХОРОДА ЯНГИ УСУЛ ТАЪЛИМ–ТАРБИЯ МУАССАСАЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИДАГИ ЖАДИД МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИНИНГ ЎРНИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 30. – №. 30.

Khasanov, Ahmadov O. Sh. "MAHMUDXO ‘JA BEHBUDIY–TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI YO ‘LBOSHCHISI." MODELS

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

Bekjanov , S. Y. ugli, & Ahmadov , O. S. (2024). PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI TA’LIM-TARBIYA JARAYONIDA QO‘LLASHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 207–213. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2126