INGLIZ LINVISTIKASIDA UCHRAYDIGAN KONSEPTUAL METAFORALARNING TAHLILI

Authors

  • Aziza Anvarovna Fayziyeva Buxoro davlat universiteti
  • Sevara Izzatovna Raximova Buxoro davlat universiteti

Abstract

Tilshunoslikda metaforaning eng keng tarqalgan ta’rifi quyidagicha beriladi: "Metafora (metaforik model) - bir hodisani semantik jihatdan boshqasiga o‘xshatishda yuzaga keladigan  harakatlarni tavsiflovchi holatlar, xususiyatlar, harakatlarning yaqinligi, natijasidagi so‘zlar (so‘z birikmalari, gaplar) uchun yaratilgan. Voqelikning ayrim ob’ektlarini (vaziyatlarini) belgilash uchun ishlatiladi. Ramziy tenglikka asoslangan boshqa ob’ektlarning (vaziyatlarning) nomlanishida"(Glazunova,2002: 177-178).

References

Artyunova N.D. От образа к знаку. - В кн.: Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект. М., 1988. С. 147 − 162.

Artyunova N.D. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1998. – С. 366.

Bronte Ch. Villette London: Everyman Publishers plc, 2002. – 657 p.

Galsworthy J. The Forsyte Saga. Book III: To Let. − М.: Менеджер, 2004. – 384 с.

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

Fayziyeva , A. A., & Raximova , S. I. (2024). INGLIZ LINVISTIKASIDA UCHRAYDIGAN KONSEPTUAL METAFORALARNING TAHLILI. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 173–175. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2121