TIBBIYOTGA OID QISQARTMALARNING O‘ZBEK TILIDA BERILISHI MUAMMOLARI

Authors

  • Dildora Abdirashidova Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU 1-kurs magistranti
  • G.A. Asilova Ilmiy rahbar: p.f.d, professor

Keywords:

termin, tibbiyot, qisqartma, asoz-so‘zlar, affikslar, prefikslar.

Abstract

Maqolada tibbiyotga oid qisqartmalarni tarjima qilishning o‘ziga xos xususiyatlari haqida so‘z yuritilgan. Tibbiyotga oid terminlarning kelib chiqishi, tasniflanishi va ularni tarjima qilish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar tahlil qilingan. Terminlarning yasalishida ishtirok etadigan affikslar va prefikslar ko‘rib chiqilgan. Tibbiy terminlardan hosil bo‘lgan qisqartmalarning muhim vazifasi va ulardan foydalanishning muammoli jihatlari yoritib berilgan. Tibbiy soha vakillariga o‘zbek tilini o‘rgatish jarayonida asos so‘zlar, prefiks va affikslarning lotin va o‘zbek tillaridagi qiyoslanishi amalga oshirilgan, ularni o‘rgatishning samarali usullari ko‘rsatilgan. 

References

Abrayeva Sh.S. Lotin tilining tibbiyot bilan aloqasi va madaniyati // “Zamonaviy psixologiya, pedagogikada fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi: muammo va yechimlar” mavzusidagi ilmiy-nazariy anjuman materiallari. – T.: TMA Conference, 2023. – B. 4-11.

Akramova Z., Baxtiyorova Sh. Tibbiy matnlarni tarjima qilish // Academic research in educational sciences. – T.: TMA Conference, 2023. – B. 596-603. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tibbiy-matnlarni-tarjima-qilish/viewer

Aсилова Г.А. Терминологик луғатларда замонавий божхона ва солиқ атамаларининг берилиши масалалари // Халқ таълими. – Т., 2016. №5. – Б. 24–27.

Қосимов А. Тиббий терминлар изоҳли луғати. 4 жилдлик. Жилд I – Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2003. – 472 б. Жилд II – – Т.: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2003. – 568 б. Жилд III – Т.: Меҳридарё, 2008. – 576 б. Жилд IV – Т.: Меҳридарё, 2008. – 480 б. URL: https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/yangi-kitoblar/tibbiy-terminlar-izohli-lug-ati-4-jildlik-azimjon-qosimov

Қосимов А., Набиев М. Ботаникадан қисқача изоҳли луғат. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990. – 80 б.

URL:https://n.ziyouz.com/books/lugatlar/Botanikadan%20qisqacha%20izohli%20lug‘at%20(A.Qosimov,%20M.Nabiyev).pdf

https://www.virohan.com/blog/medical-terminology

Downloads

Published

2024-01-30

How to Cite

Abdirashidova, D., & Asilova, G. (2024). TIBBIYOTGA OID QISQARTMALARNING O‘ZBEK TILIDA BERILISHI MUAMMOLARI. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 147–153. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2116