MADANIYATLARARO KOMMUNIKATSIYA XUSUSIDA

Authors

  • Yekaterina Turakulovna Shirinova Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU “O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili” kafedrasi o‘qituvchisi, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Keywords:

madaniyat, kommunikatsiya, madaniyatlararo kommunikatsiya, proksemika, kinesika, paralingvistika...

Abstract

Mazkur maqolada madaniyatlararo kommunikatsiya fanining nazariy va amaliy jihatlari, mustaqil fan sifatida shakllanish tarixi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Madaniyatlararo kommunikatsiya nazariyasining boshqa fanlar bilan aloqasi yoritilgan.

References

Гузикова М. О. Основы теории межкультурной коммуникации : [учеб. пособие] / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова; М-во образования и наукиРос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд‑во Урал.ун-та, 2015. – 124 с.

Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / а.п.садохин. М. : высш. шк., 2005. 310 с.

Downloads

Published

2022-09-10

How to Cite

Shirinova, Y. T. (2022). MADANIYATLARARO KOMMUNIKATSIYA XUSUSIDA. INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY, 1(1), 17–24. Retrieved from https://openidea.uz/index.php/conf/article/view/604